català castellano
 
 
serveis
   
 
 
 

Dret Penal

   
 
Defensa i acusació: Exercitem la defensa dels interessos dels nostres clients com a advocats defensors o acusadors  exercitant l´acusació particular o popular.
 
 
Participem en Procediments per Jurat, Sumaris, Procediments Abreujats, judicis de Faltes. Actuem davant de qualsevol organisme judicial, bé siguin Jutjats Instrucció, Penals, Audiència Provincial, Tribunal del Jurat, Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional i Tribunal Europeu de Drets Humans.
 
 
Actuem en tot el territori de l’Estat.
 
 

Dret Civil

 
 
Dret Matrimonial/ Unions de fet: Assessorem en matèria de separació, divorci, dissolució d’unions de fet, custòdia de fills menors, pensions d’aliments, pensions compensatòries i indemnitzacions per contribució al sosteniment familiar.
 
 
Negligències professionals: reclamació per culpa contractual i extracontractual per negligències mèdiques, arquitectòniques i industrials.
 
 
Dret de la contractació:  Exigim el compliment judicial dels contractes front el seu incompliment; Exigim les indemnitzacions corresponents per els danys i perjudicis causats. Ressolucions contractuals.
 
 
Successions herències: Testada i intestada. Reclamació judicial de quota legitimaria i impugnacions de desheretaments.
 
 

Dret Laboral

 
 
Dret del Treball: Assessorem i defensem en procediments per acomiadaments. Reclamació de salaris impagats i hores extres. Modificació substancial de les condicions de treball, reducció horària.
 
 
Dret de la Seguretat Social:  Accidents de treballs. Enfermetats comunes i professionals. Canvi de contingència. Incapacitats permanents, absolutes, grans invalideses. Infracció de mesures de seguretat i recàrrecs de prestacions.
 
 

Dret Administratiu

 
 
Reclamació patrimonial: Contra l’administració per danys causats per causa del funcionament dels serveis públics.
 
 
Estrangeria: Expedients de regularització. Permisos de treball i residència. Impugnació judicial de denegació de permisos i ordres d’expulsió.
 
 
Urbanisme: Expedients de disciplina urbanística.
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Apodaca, 26 1º 3ª
Telf. 977 21 14 47
Telf. 24h Emergències penals: 669 38 16 23
 
43004 Tarragona
Fax 977 22 64 12
info@rocamoraadvocats.com